ukládám

[]

Cetkovice

(www.cetkovice.cz)

Historie současných Cetkovic se píše bezmála již 1000 let. První písemná zmínka pochází z roku 1078, kdy byly darovány klášteru Hradisko u Olomouce, ale samotná dědina je jistě starší.

Kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba stojí uprostřed vsi a býval obklopen hřbitovem. Jeho raně barokní podoba pochází z roku 1785, kdy byl obnoven po požáru. Blízký zámeček, letní sídlo opata hradišťského Pavla Václavíka pochází z roku 1762, slouží po r.1784 jako fara.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Z historie obce – Cetkovice jsou stará zemědělská osada, malebně rozložená ve východní části Malé Hané v nadmořské výšce 395metrů. Půvabná krajina je na západě vroubena kopci a kopečky Podorlické pahorkatiny, na jihovýchodě smaragdovými lesy Drahanské vrchoviny.

Jméno obce je původu slovanského a prozrazuje, že vesnice kdysi patřila rodu, který vedl Cetek, a jehož čeleď, tj. příslušníci rodiny, se nazývali Cetkovici. Ve znaku měla původně pravostrannou stojící radlici zkříženou krojidlem a tři hvězdy. První písemné zmínky o kraji kolem Cetkovic pocházejí z konce 11.století, avšak dle četných archeologických nálezů lze usuzovat, že nejstarší obyvatelstvo sídlilo na katastru obce již v předhistorickém období. Samotné dějiny jsou velmi úzce spjaty s dějinami kláštera Hradisko u Olomouce,v jehož majetku byli nepřetržitě od založení kláštera až do jeho zrušení v roce 1784. První písemná zmínka o krajině kolem Úsobrna a Cetkovic pochází z roku 1078. Jedná se o darovací listinu olomouckého přemyslovského knížete Oty Sličného klášteru Hradisko u Olomouce. První písemná zmínka o samotných Cetkovicích je z roku 1160, kdy bylo osm cetkovských popluží darováno králem Vladislavem I. hradišťskému klášteru. První historicky známou šlechtickou rodinou žijící na přelomu 14. a 15. století v Cetkovicích byla rytířská rodina Pukliců. V roce 1490 byla část Cetkovic ve vlastnictví Jindřicha z Jezer a Ptení. 18.8. 1784 byl hradišťský klášter zrušen. Šebetovské panství, jehož součástí byli i Cetkovice připadlo nejdříve Náboženskému fondu, který je r.1825 prodal hraběti Karlu Strachwitzovi. Po něm je v roce 1837 zdědil jeho syn Mořic. V roce 1865 koupil panství vídeňský továrník Jan Maya. V roce 1877 jej však kupuje Mořic Konigswater, v majetku jehož rodiny zůstává až do roku 1945, kdy došlo k jeho znárodnění. Na válečnou dobu 1941 – 1945 byly podřízeny okresu Boskovice, po osvobození se opět vrátily pod správu okresu Moravská Třebová. Od roku 1960 jsou součástí okresu Blansko.

Kříž u kostela byl postaven na paměť velkého ohně, který vypukl 27. června 1785, kdy vyhořela celá obec s kostelem a farou. Při ohni 25. července 1818 postihl obec, kostel a faru druhý oheň. Vyhořela celá dědina. Jedině kříž u kostela zůstal neporušený a stojí zde dodnes.

TURISTIKA

Turistické zajímavosti v obci:

Kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba

Dnešní farní kostel sv. Filipa a Jakuba v Cetkovicích byl postaven v letech 1699 až 1700. Dle několika málo dochovaných zpráv se však zdá, že malý kostelík, pravděpodobně dřevěný, tu stával již v dobách dřívějších. Tento fakt dosvědčuje mapa Moravy od Pavla Fabricia z roku 1575, kde jsou Cetkovice vyznačeny věžičkou. Z dalších nejbližších sídel jsou zde zřetelně zaznamenány pouze Boskovice, Letovice a Jevíčko. Z roku 1591 se až do dnešních dnů dochovala starobylá kamenná křtitelnice, na jejíž horní obrubě je vytesán dosud ne zcela uspokojivě vysvětlený nápis:“1591 Pavel Hlafcha nato chadal.“ Kostel byl dříve obklopen hřbitovem. Po jeho zrušení bylo okolí kostela upraveno na park. Dominantu parku tvoří mohutné lípy, zajímavou kompozici zeleně doplňují lípy za silnicí u kapličky a u křížku (průměr 65, 70, 80 cm).

Cetkovická fara

Spolu s kostelem sv. Filipa a Jakuba patří k historicky a umělecky nejcennějším stavbám Cetkovic i budova zdejší fary. Pochází z roku 1762. Původně byla postavena jako letní sídlo posledního hradišťského opata Pavla Ferdinanda Václavíka, pod jehož správou se klášter Hradisko u Olomouce stal přední oporou josefinismu u nás. Avšak ani podpora vládních kruhů jej neuchránila od osudu mnoha jiných klášterů té doby u nás. 18. srpna 1784 byl klášter zrušen. Jeho poslední opat Pavel Václavík strávil poslední chvíle svého života na Svatém Kopečku u Olomouce, kde také 13. listopadu 1784 zemřel.

V Cetkovicích se dodnes dochoval jeho erb zdobící vchod do farní budovy. V horní části erbu je umístěn kardinálský klobouk se dvěma šňůrami, na každé po šesti střapcích, jež jsou znakem biskupské hodnosti. Dalším vyjádřením téže hodnosti je pod kloboukem umístěná biskupská mitra, pod níž je vztyčen dvojitý cyrilometodějský kříž, který byl znakem moravských církevních hodnostářů. V dolní části erbu jsou umístěny dva oválné štíty. Na pravém je svatý Štěpán, který byl patronem hradišťského kláštera, na levém pohoří s knížecí korunou a dvěma hvězdami, osobní znak opatů. Přiložená biskupská berla obrácená závitnicí venkovním směrem značí, že opat měl nad klášterním panstvím suverénní soudní pravomoc (na rozdíl od berly postavené obráceně, která znamená, že řád resp. klášter, byl právně podřízen biskupovi). Písmena PW a AG umístěná po stranách erbu jsou počátečními písmeny slov Pavel Václavík, abbas gradicensis (opat hradišťský).

Uvnitř fary se nachází několik umělecky cenných památek. Na schodišti je to obraz Madony se sv. Dominikem, jenž je dílem neznámého autora z konce 18. století. Další dva umělecky cenné obrazy, pocházející rovněž z dílny neznámého autora, jsou umístěny ve velkém sále farní budovy. Jedná se o portrét opata Pavla Vaclavíka z druhé poloviny 18. století a kompozičně bohatě rozvinutý obraz Glorifikace sv. Linharta z téhož období. Dokladem kvalitní kamnářské práce druhé poloviny 18. století jsou pak kachlová kamna z doby kolem roku 1762, jež se rovněž nacházejí ve velkém sále farní budovy.

Po zrušení hradišťského kláštera se budova zámečku dostala stejně jako celé bývalé klášterní panství do správy Náboženského fondu, který z ní zřídil faru. Avšak již v následujícím roce (1785) fara vyhořela, a totéž se opakovalo i v roce 1818.

Budova fary prošla několika nákladnými opravami. Zvlášť rozsáhlá byla v roce 1973. Zatím poslední opravy proběhly v roce 1998 -1999.

Kaplička „Ecce homo“ (Ejhle člověk) postavená v roce 1886 v části Na Kaplici, z iniciativy Josefa Kubína, předního iniciátora vlasteneckého a společenského života Cetkovic druhé poloviny 19.století.

Stalo se tak rok před jeho poutí do Svaté země, odkud přivezl do vlasti množství drobností a cenných relikvií, které poté v kapličce uložil. Bohužel nic z toho se do dnešních dnů nedochovalo.

Kaplička byla původně zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, jehož socha byla také nejdříve uvnitř této památky umístěna. Po návratu z cest ji Kubín nahradil postavou Krista Pána u kůlu, kterou koupil ve Vídni při zastávce na své pouti do Jeruzaléma. Stavba byla dokončena 15. května 1886. Pověst vypráví, že se tak stalo v místech, kde kdysi stávala prastará dřevěná kaple, kolem níž se rozkládal malý venkovský hřbitůvek. V průběhu stavebních prací prý byl v zemi objeven památný kámen, který nechal Josef Kubín zazdít do základů kapličky.

V roce 1956, kdy byla prováděna důkladná rekonstrukce kapličky, byly činěny pokusy onen památný kámen nalézt. Skončily však neúspěchem. Pokud skutečně existoval, ztratil se stejně, jako oněch 85 kusů nejrůznějších památek a suvenýrů, které Kubín ze své pouti do Svaté země přivezl a poté v kapličce uložil. Podzim svého života strávil ve Vídni, kde také zemřel. Jeho kaplička však zůstala v Cetkovicích až do dnešních dnů a je trvalou připomínkou jejího zakladatele i jeho neobvyklých životních osudů.

Kříže – v obci a jejím bezprostředním okolí je jich rozeseto 11. Každé jaro na svátek sv. Marka a takzvaných suchých dnech se k nim konala procesí a průvody. Jejich popis a mnoho dalších podrobností k pamětihodnostem Cetkovic je uvedeno na www stránkách obce (www.cetkovice.cz).

Další turistické aktivity

Krásná příroda v okolí láká k cyklistickým i pěším túrám a projížďkám na koních (farma CH). Možnost koupání je v rybníce na severovýchodním okraji obce, pro sportování poskytuje možnosti sportovní areál (hřiště pro kopanou a další míčové hry). Okolní lesy nabízejí bohatství hub a lesních plodů.

V zimě jsou zdejší terény za příhodných sněhových podmínek vhodné i pro lyžování (běžky).

TIPY NA VÝLET

Farma CH – projížďky na koních Směrem na východ stoupá od obce cesta mezi kopce Drahanské vrchoviny. Když jsou již vidět střechy obce shora, zavoní typická vůně koňských stájí a přijdete k několika stavením Farmy CH. Pro příchozí zde nabízí výcvik jízdy na koni a projížďky v překrásné přírodě (podrobnosti lze dohodnout na tel.č. 516 477 376). Cesta pokračuje dál vzhůru až k samotě Pohora (z Cetkovic cca 3 km – možnost občerstvení), kde se nabízí mnoho dalších tras v kouzelném prostředí přírodního parku Řehořkovo Kořenecko. Prochází tudy i dálková cyklotrasa č.505, umožňující spojení na sever k Hradci Králové nebo až do Polska a na jih k Brnu a dále na Břeclav nebo přes Hevlín do Vídně. Z Cetkovic vede na Pohoru také místní cyklistická cesta.

Zdroje informací:

OÚ Cetkovice

www stránky obce (Cetkovice včera a dnes, Dagmar Stryjová)

Ing. František Mlateček Parky a parkové areály Boskovicka a Blanenska,

Muzeum Boskovicka, 2000.

Mikroregion Malá Haná

[znaky]